Фестивал „Екологията и града“

Име на проекта:

Фестивал „Eкологията и града“ София, Оборище.

Kратко описание на дейностите и очакваните резултати:
Фестивалът цели представяне на интересни моменти от историята и съвременните проблеми на събирането и третирането на отпадъците и отпадните води посредством:
1. ИЗЛОЖБА снимков и текстов материал;
2. Мултимедийни презентации и видео филми;
3. Ролеви и креативни игри), както и любопитни факти, свързани с проблемите за боклука и отпадните води, с които са се сблъсквали хората в миналото и новостите,  свързани с проблема. Същевременно ще бъдат показани съвременните тенденции в тази област, добрите примери и решения от различни държави (Швейцария, Германия, САЩ и др.) също и лоши практики (Гватемала и др.).

 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

1. Каква е основната цел на проекта?

Основната цел на проекта е запознаване на хората от всички възрастови групи, живеещи в градска среда, с проблемите на отпадаците и екологията, както и влиянието на градските общтости над околната среда. Създаване на съмосъзнание за индивидуална отговорност и съпричастност към проблемите на Екологията. Мото на проекта: „Капка по капка – вир“

2. Какви са конкретните дейности по проекта? За какъв период от време ще се осъществяват, какви са резултатите и кои са изпълнителите?

Дейност 1

Интерактивна фотоизложба „История и бъдеще на боклука“.

Наименование на дейността: Интерактивна фото изложба

Описание на дейността:

Изложбата ще бъде разположена на територията на парк „Оборище“ за 3 дни. Композицията от снимки и текстове, включително и нормативна база, ще бъдат изложени върху и около контейнери за разделно събиране. Хората ще могат да се запознаят с базата нормативни актове (извадки от: Директива 94/62/ЕС на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки, Директива 2000/53/ЕС за излезлите от употреба автомобили, Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община, Закон за управление на отпадъците, Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства и др.) както и с групите ТБО (твърди битови отпадъци) като се акцентира на разделното събиране и неговата важност в модерното общество

На изложбата ще бъдат представени по хронологичен ред проблемите свързани с боклука и отпадните води от Древността до днес, както и модерните практики по света и най-нови технологии в тази област. Оценка на моментното състояние на София и сметищата и водоемите.

Резултат:

Развитие на гражданското самосъзнание на общественоста в урбанизираните територии по проблема с отпадаците и отпадачните води.Повишаване информираността за на гражданите по проблема. Рекламиране на добри практики и поощряване на индивидуално отношение към проблема.

Дейност 2

Мултимедийни презентации и видеофилми „Боклукът има ли почва у нас, а у тях !?!“ (работно заглавие)

Наименование на дейността:

 Мултимедиини презентации и видео филми

Описание на дейността:

Презентациите и прожекцията на филмите ще се състоят на територията на парк „Оборище“ в рамките на 3 дни. Мулти медия и презентации от: Проф. Васил Симеонов СУ „Св. Кл. Охридски“ – екохимик и активист, представител на фирми БиоМаг и ЕкоКомпост .

Ще бъдат прожектирани филмите:

1. „Blue Gold“ – филм за използването и замърсяването на водата и социално-икономическите проблемите, пред които сме изправени;

2. „Home“ – филм за състоянието на планета и тенденциите свързани с екологията и човешката намеса над планетата.

 3. „An Inconvenient Truth“. Филм на бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор, който засяга проблемът с глобалното затопляне.

 Резултат:

Развитие на гражданското самосъзнание на общественоста в урбанизираните територии по проблема с отпадъците и отпадъчните води. Рекламиране на добри практики и поощряване на индивидуално отношение към проблема.

Дейност 3

Ролеви и креативни игри

Наименование на дейността:

Ролеви и креативни игри

Описание на дейността:

Организиране на  ролеви и креативни игри на територията на парк „Оборище“ в период от 3 дни. Игрите ще са насочени към най-младите членове на обществото и ще целят развитие на отговорности и запознаване с проблемите на екологията от страна на младото поколение.

Резултат:

Приобщаване на всички възрастови групи по нетрадиционен и забавен начин. Развитие на гражданското самосъзнание на обществеността в урбанизираните територии по проблема с отпадъците и отпадъчните води. Изграждане на мост между поколенията чрез игрите за малки и големи. Рекламиране на добри практики и поощряване на индивидуално отношение към проблема.

Вашият коментар