Катрин Хрусанова

katrin_hrusanova_2Катрин Хрусанова е работила като координатор на независими театрални, филмови и музикални фестивали и участва в различни културни проекти. Работи като проектен мениджър и координатор в Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура -“36 маймуни” и сътрудник и активист в АСТ „Асоциация за свободен театър“. Катрин е участвала в създаването и реализацията на културни проекти, като: “Зелени калкани”,3 издания на АСТ Фестивал за свободен театър; IETM годишна среща в София; Българо-немската театрална копродукция „Пепеляшки ООД“ и „Времето на кварките“ – интерактивна театрална инсталация на тема квантова физика.

.

Katrin Hrusanova

Katrin Hrusanova worked as coordinator for independent theater, film and music festivals and several cultural projects. She is working as a project manager and coordinator of Contemporary Alternative Art & Culture Organization – „36 Monkeys“ and contributor and activist at ACT „Association of independent theater“. She was engaged with organization of various cultural projects, for example: Green Murals, 3 annual editions of ACT Festival, IETM plenary meeting in Sofia; Bulgarian-German Theatre Co-Production „Cinderellas Ltd.“ and „QUARK TIME“- an interactive theatre installation on the topic of quantum physics.